"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-04-23

Komunikat z dnia 23.04.2020r. dotyczący zmian w konkursie RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Komunikat z dnia 23.04.2020r. dotyczący zmian w konkursie RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typ projektu : Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Informujemy, że Lokalna Grup Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 w następującym zakresie:

 

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

 II

Termin, od którego można składać wnioski –  25 marca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  23 kwietnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2020 r.

 

Termin, od którego można składać wnioski –  25 marca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  21 maja 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2020 r.

 

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zdecydowała się dokonać
na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Obszary działania