"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-06-22

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020 - aktywizacja społeczno - zawodowa EFS

 

 

 

Lubicz Dolny, 22.06.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż
LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach
objętych LSR
Numer konkursu LGD: 3/2020
Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-389/20


Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie
wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe
umiejętności zawodowe i społeczne).


CEL OGÓLNY LSR: 3.0 – Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, w tym poprzez
rewitalizację społeczną.
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 3.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa.
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1. – Działania w zakresie aktywizacji zawodowej. (Typ 1e SZOOP)
(PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)


Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup
docelowych z obszaru LSR:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,
b) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokona oceny i wyboru projektów
w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 194 492,55 zł pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę
zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu -10 210 zł

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu
oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż
10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 06.07.2020 r. do 15.07.2020 r. do godz. 15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2021.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić,
wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Podgrodzie Toruńskie”, ul.
Toruńska 36A lok. 2, 87-162 Lubicz, w godzinach pracy biura: poniedziałek - piątek: 07:00 – 15:00.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie
naboru (decyduje data wpływu do Biura LGD).

Okres i termin realizacji projektu:
Końcowa data realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu:
W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców gmin
Lubicza, Obrowa i Wielkiej Nieszawki, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy
realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej
jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro
projektu musi działać na terenie jednej z gmin Lubicza, Obrowa lub Wielkiej Nieszawki przez cały okres
realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Podgrodzie Toruńskie”. Z pytaniami
można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 605 786 466.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów
realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie
www.podgrodzie-torunskie.pl, w biurze LGD oraz na stronie http://www.mojregion.eu w zakładce
Regionalny Program Operacyjny.

Załączniki do ogłoszenia:

Obszary działania