"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-06-26

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” swoim działaniem obejmuje obszar gmin Obrowo, Lubicz oraz Wielka Nieszawka. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, dysponuje środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy pomocy których wspiera m.in. lokalną przedsiębiorczość, renowację zabytków, czy też poprawę gminnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej. Celem LGD jest również wspieranie oraz aktywizacja mieszkańców obszaru lokalnej strategii rozwoju, głównie osób z grup defaworyzowanych tj. osób powyżej 50 roku życia, oddalonych od rynku pracy, do 25 roku życia, niepełnosprawnych oraz kobiet (w tym osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi). Jedną z takich form aktywizacji są warsztaty aktywizujące, które dają możliwość sprawdzenia własnych preferencji sensorycznych, wykorzystywanych w procesie „uczenia się przez całe życie”. Warsztaty umożliwiają uczestnikom sprawdzenie, w praktyce, swoich zdolności, a także pozwalają rozwijać własną kreatywność oraz dalsze umiejętności.

W poprzednich latach Stowarzyszenie organizowało już warsztaty m.in. z zakresu wizażu, wypieku pierników, decoupage, szycia, wolontariatu, rękodzieła, a także warsztaty teatralne. W drugiej połowie 2020 roku planujemy organizację kolejnego cyklu różnorodnych warsztatów, jednak chcielibyśmy poprosić lokalną społeczność o pomoc w doborze odpowiedniej tematyki warsztatów.

Może są rodzaje warsztatów, które szczególnie Państwa interesują?

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji odnośnie tematyki zajęć na adres mailowy Stowarzyszenia:

biuro@podgrodzietorunskie.pl

lub telefonicznie do Pani Agnieszki Szostek-Makowskiej 605 786 466

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 lipca 2020 r.

Obszary działania