"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-04-23

Komunikat z dnia 23 kwietnia 2020r. dotyczący zmian w konkursie LGD: 3/G/2019

Komunikat z dnia 23 kwietnia 2020r. dotyczący zmian w konkursie LGD: 3/G/2019

ogłoszonym dla Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Typ projektu : PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 –

Działania w zakresie aktywizacji społecznej.
(Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P)

 

Informujemy, że Lokalna Grup Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu LGD: 3/G/2019 w następującym zakresie:

 

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

 II

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy,
 a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31/12/2020 r.

Data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż  
31 grudnia 2020 r., przy czym w uzasadnionych przypadkach LGD może wydłużyć ten termin

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zdecydowała się dokonać
na korzyść wnioskodawców w związku panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Obszary działania