"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-09-25

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie"

Dnia 24.09.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym podsumowano działalność w 2019 roku. Uchwalono sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono Zarządowi absolutorium.

Bardzo dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za udział! Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora Zespołu Szkół w Obrowie Pana Przemysława Piotrowskiego za profesjonalne przygotowanie Sali Gimnastycznej.

Obszary działania