"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-10-28

Kampania informacyjna o naborach wniosków - nabór nr 4/2020

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - w pigułce

Pomoc w ramach niniejszego przedsięwzięcia jest przyznawana na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1) Osobą fizyczną, która:

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- jest pełnoletnia,

- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta – nie dotyczy to jednostek sektora finansów publicznych.

Poziom dofinansowania :

  1. nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  2. nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U z 2019, poz. 664 z późn. zm. 
  3. Nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, -organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U z 2019, poz. 664 z późn. zm.

 

Projekt (operacja) może być realizowany, jeżeli:

- beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,

- nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

- będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

- projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

- została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Uwaga: jeżeli operacja wymaga uzyskania pozwoleń budowlanych lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę to wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wnioskodawca musi załączyć zgłoszenie/pozwolenie na budowę.

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2019, poz. 664 z późn. zm.)

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

- beneficjent wykaże, że:

1) posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

2) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub

3) posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

4) prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt.5, w tym materiałów,

 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 -5 lat od otrzymania płatności końcowej

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

 

WAŻNE!!

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej min.1 sztuka

Obszary działania