"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-12-01

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI WŁADZ STOWARZYSZENIA

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

mając na względzie wprowadzone obostrzenia, dotyczące zasad organizacji spotkań z udziałem dużej liczby osób, a przede wszystkim dbając o Państwa bezpieczeństwo, informujemy iż, trwająca do 9 grudnia 2020 r. kadencja Władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie", podlega przedłużeniu do czasu przeprowadzenia nowych wyborów Władz Stowarzyszenia na nową kadencję.

Najbliższe wybory Władz Stowarzyszenia zostaną przeprowadzone podczas Walnego Zebrania Członków, w terminie nie dłuższym niż do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-COV-2.

Powyższe jest zgodne z art. 10, ust. 1f Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19890200104

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”

Obszary działania