"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-04-23

Współpraca z grzybami w tle

20 listopada złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota wsparcia to blisko 222 000,00 zł. Wniosek jest konsekwencją zawartego w październiku porozumienia o wspólnej realizacji projektu współpracy między czterema partnerami: Stowarzyszeniem LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszeniem LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszeniem LGD "Dolina Drwęcy". Umowa określa zasady i sposób realizacji krajowego projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.

Występujące na obszarze działania partnerów projektu zasoby naturalne, w szczególności bogactwo obszarów leśnych, w połączeniu z polskim "sportem" narodowym, jak zwykło się mawiać o grzybobraniu, nakreśliły zakres współpracy między lokalnymi grupami działania z wschodniej części województwa. Nie da się ukryć, że Polacy kochają zbierać grzyby. Schylanie się po wrześniowe podgrzybki i poszukiwanie świętego Grala polskich lasów - borowika szlachetnego - to nasze ulubione jesienne aktywności. Grzybobranie to nie tylko rodzaj hobby lub zajęcia rekreacyjnego, ale także forma pracy i źródło surowca dla przemysłu spożywczego.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w ramach projektu pozwoli udowodnić, że nawet prastara działalność człowieka związana z pozyskiwaniem płodów runa leśnego umożliwia zastosowanie nowoczesnych, informatycznych rozwiązań. W ramach projektu współpracy przewidziano realizację zadań wspólnych oraz zadań własnych. Oś projektu stanowi wydanie elektronicznego przewodnika w formie aplikacji mobilnej dla telefonów komórkowych pod system operacyjny Android. W uzupełnieniu do aplikacji mobilnej wydany zostanie album grzybów w nakładzie 2000 szt. oraz powstanie 8 filmów kulinarnych związanych z wykorzystaniem grzybów w lokalnej kuchni. Uzupełnieniem do zadań wspólnych będą zadania własne realizowane przez każdego z partnerów. Aplikacja mobilna z wbudowanymi informacjami nawigacyjnymi zawierać będzie atlas grzybów oraz zaprezentuje cenne obiekty przyrodnicze. Zakłada się, że uzupełnieniem funkcjonalności będzie także tzw. dekalog dobrego grzybiarza, w którym zostaną zawarte najważniejsze zasady zbioru grzybów, w tym także aspekty związane z ochroną środowiska. 

W ramach projektu przewidziano również wydanie albumu grzybów, które występują w lasach na obszarze działania partnerów projektu. Kolejnym zadaniem objętym wnioskiem o przyznanie pomocy jest produkcja 8 filmów kulinarnych związanych z wykorzystaniem grzybów z lokalnych lasów w miejscowej kuchni. Zakłada się, że po 2 filmy zostaną przygotowane na obszarze działania każdego z partnerów, a w filmach wystąpią miejscowi przedsiębiorcy z branży gastronomicznej lub przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.

 W ramach zadań własnych przewidziano realizację działań przez poszczególnych partnerów projektu - wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie filmu na potrzeby organizacji spotkań edukacyjnych.

Szerokie spectrum zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu współpracy ma na celu zwiększenie wykorzystania potencjału przestrzeni turystycznej, jak i popytu na produkty/usługi oferowane przez podmioty – lokalne firmy z branży gastronomicznej. Występujące na obszarze działania partnerów projektu zasoby przyrodnicze stanowią naturalny czynnik rozwoju turystyki. Wykorzystanie grzybów jako tematu przewodniego projektu w oprawce innowacyjnego produktu, jakim jest aplikacja, umożliwia z jednej strony promocję turystyki, natomiast równie ważnym aspektem jest umożliwienie spędzania w sposób aktywny wolnego czasu. Aktywizacja z wykorzystaniem elektronicznego przewodnika pozwoli na nowo odkryć zakątki miejscowych lasów zarówno przez mieszkańców, jak również turystów. Projekt ma także za zadanie podniesienie wiedzy na temat grzybów jadalnych występujących w lasach na obszarze działania partnerów. Zwiększy to świadomość zbieraczy grzybów i wpłynie na ochronę najniższego piętra lasu, dzięki zapobieganiu dewastowania grzybów trujących, będących częścią naturalnego ekosystemu runa leśnego. 

Realizację projektu przewidziano na 2021 r.

Obszary działania