"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-08-11

Komunikat z dnia 11 sierpnia 2021 r. dotyczący zmian w konkursie LGD: 5/2019 - aktywizacja społeczno - zawodowa EFS

Komunikat z dnia 11 sierpnia 2021 r. dotyczący zmian w konkursie LGD: 5/2019 - aktywizacja społeczno - zawodowa EFS

ogłoszonym dla

Działania: 11.1 Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR

Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1. – Działania w zakresie aktywizacji zawodowej. (Typ 1e SZOOP)

(PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

 

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokonała zmiany ogłoszenia

w ramach konkursu LGD: 5/2019 - aktywizacja społeczno - zawodowa EFS  w następującym zakresie:

 

Część ogłoszenia

 

Było

 

Jest

Okres i termin realizacji projektu

 

Końcowa data realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

 

 

Końcowa data realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

 

 

 

Powyższe zmiany Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców
 w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Obszary działania