"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-10-13

Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczenia biurowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" poszukuje lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na biuro i zaprasza do składania ofert.

 

I.                    PRZEDMIOT 

1. Powierzchnia użytkowa lokalu min. 35 m2.

2. Min. 3 miejsca parkingowe.

3. Lokal na terenie Torunia, Gmin: Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka.

4. Kwota najmu max. 1200 zł brutto.

5. Wynajem lokalu użytkowego nastąpi na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony. 

 

II.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

2.       Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę do tego uprawnioną.

3.       Oferta powinna zawierać:

a.       oznaczenie Oferenta: nazwę firmy/imię i nazwisko oferenta, adres siedziby, numery NIP, REGON i KRS – o ile dotyczy, dane kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz do osoby wskazanej do kontaktu),

b.       datę sporządzenia oferty,

c.       proponowany miesięczny czynsz najmu bez kosztów utrzymania lokalu i mediów, kosztów sprzątania, itp.

4.       Najemca może dokonać wizji lokalu przed dokonaniem wyboru.

5.       Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia wizji lokalu oraz wniosek o przesłanie wstępnego projektu umowy najmu nastąpi drogą elektroniczną na wskazany przez oferenta adres e-mail.

 

III.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

a.       w formie papierowej: przez operatora pocztowego bądź osobiście, na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, ul. Toruńska 36A lok. 2, 87-162 Lubicz Dolny w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i dokładnym adresem Oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczenia biurowego”,

b.       w formie elektronicznej: na adres: biuro@podgrodzietorunskie.pl , jako skan podpisanych dokumentów, w formacie PDF, w temacie należy wpisać: „Oferta na wynajem pomieszczenia biurowego”, zaś w treści nazwę oraz dokładny adres pocztowy i elektroniczny Oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2.       Oferty należy przesłać do dnia 29.10.2021 r. do godz. 12.00.

3.       W przypadku oferty przesłanej pocztą - liczy się data i godzina wpływu oferty do biura LGD. W przypadku oferty przesłanej w formie elektronicznej - liczy się data wskazana w nagłówku maila.

4.       Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

IV.              WYBÓR 

1.    Wybór nastąpi w trybie dwuetapowym:

a.       Etap I – składanie ofert (do dnia 29.10.2021 r.);

b.       Etap II – negocjacje warunków umowy i zasad współpracy;

2.    Po złożeniu ofert, najemca zaprosi do II etapu tylko wybranych Oferentów, biorąc pod uwagę lokalizację, warunki sanitarne oraz wysokość proponowanego czynszu.

3.      Zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach zostaną przesłane drogą elektroniczną do Oferentów najpóźniej do dnia 5.11.2021 r.

4.      Negocjacje odbędą się w siedzibie najemcy z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

5.      Umowa zostanie zawarta w ustalonym terminie, nie później niż do dnia 30.11.2021 r.

 

V.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Najemca zastrzega możliwość niedokonania wyboru.

2.       Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.    Dodatkowe informacje udzielane są przez biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” lub w drodze mailowej: biuro@podgrodzietorunskie.pl.

Obszary działania