"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-11-26

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/G/2021 - EFS

 

 

Lubicz Dolny, 26.11.2021 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Numer konkursu LGD: 1/G/2021

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, w tym poprzez rewitalizację społeczną

 

Cel szczegółowy:

3.2 – Aktywizacja społeczna

 

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej.
(Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P)

 

 

Oś Priorytetowa 11

 

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Załączniki do ogłoszenia:

Obszary działania