"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-19

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O pomoc może ubiegać się:

 

Osoba fizyczna, która:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Podgrodzie Toruńskie" (Gmina Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Obrowo),
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
  • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG,
  • nie otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie pomocy.

 

Ważne informacje:

Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności jest przyznawana w wysokości określonej w LSR tj. 80 000,00 zł.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, a druga transza obejmuje 20 % kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
Inwestycja będzie realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR

Osoba ubiegająca się o pomoc musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dostępny na stronie ARiMR (https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html). Możliwość złożenia wniosku o nadanie numeru w Biurze Powiatowym w Toruniu ul. Rejtana 2-4.

Inwestycje w ramach operacji powinny być realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy lub osoba ta posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z załączonym do wniosku biznesplanem.

 

Operacja spełnia minimum punktowe pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

 

Zobowiązania beneficjenta obejmują m. in.:
• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wykonywanie jej.
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
• osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej
osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
• przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.


Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.


Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

 

Więcej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Obszary działania