"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-03-07

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży (do 25 roku życia) - diagnoza potrzeb

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie ” zapraszamy do udziału w diagnozie, która odpowie nam na pytanie: jakie potrzeby mają młodzi ludzie, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin: Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka poniżej 25 roku życia.

Udział w ankiecie jest dobrowolny. 

Wypełnioną ankietę należy odesłać do dnia 21.03.2022r. na adres biuro@podgrodzietorunskie.pl

Po aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nastąpi ogłoszenie naboru wniosków z osi 7 RPO WK-P na projekty odpowiadające potrzebom dzieci i młodzieży (do 25 roku życia).

Obszary działania