"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-19

Rozwój działalności gospodarczej

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.).

 

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY:

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

1)  podmiot będący osoba fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (gmina Lubicz, gmina Obrowo, gmina Wielka Nieszawka)
– w przypadku gdy osoba
fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2)  osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3)  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki wynikające z programu powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki
 2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

Mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

 

POMOC JEST PRZYZNAWANA JEŻELI:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
 2. Został nadany numer identyfikacyjny (numer nadawany po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji producentów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Dla obszaru LSR LGD „Podgrodzie Toruńskie” –Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu ul. Rejtana 2-4.
 3. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 4. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,
 5.  Złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022r.,
 6. Koszty inwestycyjne, realizowane są na obszarze wiejskim objętym LSR,
 7. Inwestycja realizowana jest na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu lub posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości
 8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie (wskaźniki rentowności oraz NPV mają wartość dodatnią) i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 9. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 10. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykaże, że:
 1. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 2. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 3. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 4. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 1. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
 2. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

 Do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć biznesplan wraz z załącznikami (sporządzone na formularzu określonym w dokumentacji konkursowej)

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR

 

OPERACJA ZAKŁADA:

1) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

 

WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ POMOCY: Pomoc przyznawana jest w formie refundacji w wysokości nie wyższej jak 70% kosztów kwalifikowanych

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

 1. ogólne (10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych),
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3.  zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą ,  przy rozwoju działalności koszt max 30% wszystkich kosztów inwestycyjnych. Limitu dotyczącego kosztów zakupu środków transportu, nie stosuje się do środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm),
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5) i 6), w tym materiałów (nie obrotowych),
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,
 9. podatku od towarów i usług (VAT).
 10. koszty związane z realizacją operacji uwzględniane są w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy;

 

WYŁĄCZENIA ZE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w PKD jako:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

- górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

- produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

- transport lotniczy i kolejowy; gospodarka magazynowa.

Obszary działania