"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-09-08

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22 września 2022 roku, o godz. 16.30 w Sali Bankietowej ,,Biała Róża", ul. Toruńska 69B, 87-162 Lubicz Dolny.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19.09.2022 pod numerem tel. 884-889-610, 605 786 466 lub na adres e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie Członków.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza posiedzenia.

4. Sprawozdanie merytoryczne za 2021 r.

5. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

7. Wnioski z warsztatu refleksyjnego – realizacja planu działania.

8. Informacja o działaniach i naborach zrealizowanych w 2021/2022 r.

9. Sprawy organizacyjne.

10. Podjęcie uchwał – głosowanie:

• Uchwała nr 1/I/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2021.

• Uchwała nr 2/I/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

• Uchwała nr 3/I/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

• Uchwała nr 4/I/2022 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2021 rok.

• Uchwała nr 5/I/2022 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2022 r.

• Uchwała nr 6/I/2022 – ws. ustalenia składek członkowskich członków Stowarzyszenia na 2022 r.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

Obszary działania