"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-04-28

Zapraszamy do udziału w projekcie Centrum Aktywności Lokalnej!

Mieszkasz na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD ,,Podgrodzie Toruńskie”?

Przyjdź do nas i zgłoś swój udział w projekcie!

 

LGD ,,Podgrodzie Toruńskie” zaprasza do udziału w projekcie pn. „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”, w ramach którego utworzy Centrum Aktywności Lokalnej na terenie gmin obszaru LSR (Obrowo, Lubicz, Wielka Nieszawka)

Bogaty program warsztatów:

- kulinarne

- rękodzielnicze, makrama

- fotograficzne

- florystyczne

- sportowe

- plastyczne, malarskie

 

Rekrutacja od 28.04.2023 r. do 15.05.2023r. - udział bezpłatny!

Miejsce składania dokumentów: Biuro LGD ,,Podgrodzie Toruńskie”, ul. Szymańskiego 12, 87-100 Toruń

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej www.podgrodzie-torunskie.pl, w zakładce: ,,Animacja społeczności lokalnej”

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!

 
Projekt pn. „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Obszary działania