"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-05-22

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie"

Stowarzyszenie LGD „Podgrodzie Toruńskie” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 05 czerwca 2023r. o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej w Obrowie, ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo.

Prosimy o potwierdzenie obecności, w formie mailowej (biuro@podgrodzietorunskie.pl) lub telefonicznej (605 786 466 lub 884 889 610) do dnia 1 czerwca 2023 r.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Omówienie zmian w statucie.
5. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” 2023-2027
6. Sprawozdanie merytoryczne za 2022 r.
7. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
9. Podjęcie uchwał – głosowanie:
• Uchwała nr 1/II/2023 – ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
• Uchwała nr 2/II/2023 – ws. zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” 2023-2027
• Uchwała nr 3/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
z działalności za 2022 rok.
• Uchwała nr 4/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
• Uchwała nr 5/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
• Uchwała nr 6/II/2023 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2022 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.

Obszary działania