"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-06-22

Zaczynamy nowy rozdział działalności LGD ,,Podgrodzie Toruńskie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” działa na obszarze trzech podtoruńskich gmin: Lubicz, Obrowo oraz Wielka Nieszawka. Głównym celem działalności LGD jest m.in. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, poprawa gminnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej oraz rekreacyjnej, czy też aktywizacja lokalnej społeczności przy pomocy środków finansowych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ,,Podgrodzie Toruńskie”. Stowarzyszenie dysponuje  środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na przełomie roku 2022/2023, Grantobiorcy korzystający ze wsparcia LGD, zakończyli realizację ostatnich projektów objętych grantem w ramach EFS.

W dniu 7 czerwca 2023 roku LGD ,,Podgrodzie Toruńskie” złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Lokalną Strategię Rozwoju na nowy okres programowania tj. lata 2023-2029.

- W nowej perspektywie finansowej będziemy wspierać mieszkańców obszaru lokalnej strategii rozwoju przede wszystkim kobiety, dzieci i młodzież, seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Celem projektów aktywizacyjnych, skierowanych do tych grup będzie zaspokojenie potrzeb, pozwalające mieszkańcom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mówi Anna Bartos, Kierownik Biura LGD.

Na projekty związane z działaniami aktywizacyjnymi LGD przeznaczy kwotę 1 000 000€. Ponadto na wsparcie będą również mogli liczyć przedsiębiorcy zarówno Ci, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, jak i Ci których celem jest jej rozwój, głównie w obszarze turystyki. Jednostki samorządu terytorialnego natomiast będą miały szansę uzyskać środki na  rozwój infrastruktury publicznej.

- Przeprowadzona podczas tworzenia nowej strategii, diagnoza wskazała, iż obszar LGD posiada atrakcyjne walory przyrodnicze, jednak widoczne są duże braki w postaci infrastruktury mogącej rozwijać aktywność społeczną, kulturalną i sportową - mówi Wojciech Knieć, Prezes Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

Na te działania finansowane z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027 LGD rozdysponuje środki w wysokości
1 500 000€. Najbliższe nabory wniosków
w ramach nowej perspektywy finansowej przewidziano na rok 2024.

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności LGD, konkursach oraz środkach, którymi dysponuje LGD, zamieszczane są na stronie internetowej LGD (www.podgrodzie-torunskie.pl) oraz portalu społecznościowym Facebook. „Podgrodzie Toruńskie”. Informacje można również uzyskać w Biurze LGD z siedzibą w Toruniu, ul. Szymańskiego 12, codziennie w godzinach 7.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod numerem: 884 889 610 lub 605 786 466.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "Podgrodzie Toruńskie", Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Obszary działania