"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-05-01

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich -projekt 2023r.

„PODSUMOWANIE WDRAŻANIA MECHANIZMU RLKS W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W PERSPEKTYWIE 2014-2020”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Tytuł realizowanej operacji: „PODSUMOWANIE WDRAŻANIA MECHANIZMU RLKS W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM W PERSPEKTYWIE 2014-2020”

 

Operacja realizowana w ramach:

Priorytet PROW na lata 2014-2020: Priorytet 6- Wspieranie włącznie społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich,

Cel KSOW na lata 2014-2020: Cel 5 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich,

Działania KSOW na lata 2014-2020: Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej  i międzynarodowej.

Temat operacji: Rozwój lokalny – wymiana lub upowszechnianie wiedzy o doświadczeń.

Termin realizacji operacji: 01.05.2023 – 31.10.2023r.

 

CEL OPERACJI:  Zapoznanie uczestników projektu z wynikami wdrażania mechanizmu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie 2014-2020, wzmocnienie pozycji Lokalnych Grup Działania  w regionie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenie ich potencjału na płaszczyźnie realizacji wspólnych aktywizacji lokalnych społeczności.

 

OPIS OPERACJI: Operacja polega na organizacji seminarium z wyjazdem studyjnym (dzień I-sesja plenarna, dzień II – wyjazd studyjny (wyjazd terenowy) „Przykład najlepszą inspiracją”) dla pracowników, członków organów i partnerów Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego (łącznie 50 osób), którego tematem będzie podsumowanie wdrażania mechanizmu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie 2014-2020.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI OPERACJI : zwiększenie ilości oraz poprawa jakości sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z woj. Kujawsko-pomorskiego, podniesienie poziomu wiedzy uczestników seminarium oraz wizyty studyjnej skutkujących większą ilością nowych inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego, integracja i aktywizacja uczestników projektu, wzmocnienie potencjału organizacyjnego Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, zgodnie z ideą RLKS, min. 14 Lokalnych Grup Działania uczestniczących w seminarium, wydanie publikacji „Kujawsko-Pomorskiem Szlakiem Lokalnych Grup Działania” w liczbie 2600 sztuk.

 

Do pobrania - PUBLIKACJA - "KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA" - pdf.

Obszary działania