"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2024-04-24

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR.

W dokumencie znajdą Państwo między innymi warunki przyznawania pomocy obowiązujące dla poszczególnych zakresów wsparcia: forma, wysokość oraz limity pomocy udzielanej beneficjentowi, warunki realizacji operacji, warunki wypłaty pomocy oraz zobowiązania beneficjenta.

 

Obszary działania