"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2024-06-27

Walne Zebranie Członków LGD "Podgrodzie Toruńskie" 26.06.2024r.

Dnia 26 czerwca 2024r. w Świetlicy Wiejskiej w Złotorii odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD "Podgrodzie Toruńskie".

Podczas spotkania podsumowano działalność w 2023 roku, omówiono plany i problemy związane z nową perspektywą unijną, a także uchwalono wysokość składek członkowskich za 2024 r.

Do składu Zarządu Stowarzyszenia powołano Panią Katarzynę Streich, która zajęła miejsce Pana Krzysztofa Czarneckiego po jego  rezygnacji z pełnienia funkcji.

Serdecznie dziękujemy za obecność przybyłym na zebranie, a w szczególności Wójtowi Gminy Lubicz  - Panu Markowi Nicewiczowi za udostępnienie Świetlicy w Złotorii.

 

Obszary działania